תנאי שימוש והצהרת פרטיות | HIV ואני

תנאי שימוש והצהרת פרטיות

 

אתר זה שייך לחברת גיליאד סיאנסז ישראל בע"מ ("גיליאד"). קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם תיכנס אל האתר ותשתמש בו. הגישה והשימוש במידע המופיע באתר כפופים לתנאי שימוש אלה. כל כניסה אל האתר או שימוש בו יעידו כי קראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא אל תגלוש אל האתר ואל תעשה בו כל שימוש.

 

כללי

המידע המסופק באתר זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה המלצה לטיפול רפואי או תחליף להתייעצות עם רופא או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות. אין להשתמש במידע הכלול באתר למטרות אבחון בעיות בריאותיות ואין להסתמך על המידע המופיע באתר לשם אבחון או לשם מתן/קבלת או אי מתן/קבלת טיפול רפואי כלשהו. חשוב מאוד שכל החלטה הנוגעת למצבך הבריאותי תתקבל על ידי בעל מקצוע מוסמך בתחום הבריאות, תוך התחשבות בהיסטוריה הרפואית ובנסיבות האישיות שלך.

 

הגבלת חבות ואחריות

אתר זה ותוכנו ניתנים על בסיס "כפי שקיים" ("AS-IS") ו"כפי שזמין" ("AS-AVAILABLE"). גיליאד עושה מאמצים סבירים לכלול באתר תכנים ומידע מדויקים ועדכניים, אך אינה מתחייבת לדיוק, אמינות, שלמות, התאמה או עדכניות מוחלטים של המידע. גיליאד אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין, ללא הפרעה, ללא שגיאות או ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי גיליאד ו/או מי מטעמה. גיליאד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, על פי דין או אחרת, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש עקב שימוש באתר או הסתמכות על מידע המופיע באתר או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או כל טעות או השמטה בתוכן האתר.

 

פרטיות

גיליאד אינה אוספת מידע מזוהה אודות משתמשי האתר.

יחד עם זאת, חברה אשר מעניקה לגיליאד שירותי אחסנת האתר יכול שתאסוף מידע אודות המשתמשים באתר ואת מאפייני השימוש שלהם באתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים ובכלל זה מידע אודות כתובת ה- IP ממנה התבצעה הגישה לאתר.

בנוסף, יתכן שמפעיל מנוע החיפוש באמצעותו ניגש המשתמש לאתר אוסף נתונים ומידע אודות הגלישה באתר.

המידע כאמור נאסף באמצעות השימוש בעוגיות(cookies)  שהינן פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו עושה שימוש המשתמש. העוגיות (cookies) מאפשרות לאסוף מידע כגון כתובת ה- IP  ממנה התבצעה הגישה לאתר ועוד.

המשתמש רשאי לסרב לקבל עוגיות (cookies) על ידי התאמת הגדרות בדפדפן. יחד עם זאת, אם המשתמש אינו מסכים לקבלת עוגיות (cookies)  אלה, המשתמש עשוי לחוות אי נוחות במהלך הגלישה באתר.

כמו כן, גיליאד עושה שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבותGoogle Analytics , המאפשרים לה לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לאסוף מידע סטטיסטי בקשר עם מספר הכניסות לאתר ביום, מספר הדפים שנצפו, הזמן הממוצע של גלישה באתר ועוד.

גיליאד אוספת את המידע הסטטיסטי כאמור לעיל על מנת לשפר את האתר, את חוויית הגלישה באתר וכן על מנת להתאים את האתר והתכנים המוצגים במסגרתו לצרכי המשמשים.

השימוש בשירותים של צדדים שלישיים לרבות של Google Analytics כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

 

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר הינן של גיליאד בלבד. כל תוכן האתר, לרבות מבנה האתר ועיצובו הגראפי, מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות לגיליאד. שם החברה והסמליל (לוגו) שלה הם סימנים מסחריים רשומים של גיליאד )או של חברות בקבוצה). ניתן לעשות שימוש באתר רק למטרות אישיות שאינן מסחריות. אין להעתיק, להפיץ או להציג את התכנים המופיעים באתר, או כל חלק מהם, ואין לעשות שימוש בסימנים המסחריים של גיליאד או בכל סימני מסחר, סימני שירות או סמלילים אחרים המופיעים באתר, אלא בהסכמת גיליאד מראש ובכתב. כל פעולה בניגוד לאמור לעיל עשויה להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים וחקיקה רלבנטית אחרת.

 

המידע באתר נועד רק לשימושם של תושבי ישראל שהינם בני יותר מ- 18 שנים. גיליאד אינה מתחייבת שהמידע באתר מתאים לשימוש במקומות אחרים, אף על פי שהמידע מסופק באתר נגיש למשתמשים מחוץ לישראל. למדינות אחרות עשויים להיות חוקים, דרישות רגולטוריות או שיטות טיפול שונים מאלה הקיימים בישראל .אם הינך גולש לאתר מחוץ לישראל, הינך עושה זאת על אחריותך בלבד ונושא במלוא האחריות לקיים את הדין בשטח השיפוט שלך.

 

שונות

על האתר ותכניו חלים חוקי מדינת ישראל בלבד. אם יתגלה כי תנאי מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, אזי תנאי זה יהיה ניתן להפרדה מיתר תנאי השימוש מבלי להשפיע על אכיפת יתר תנאי השימוש. גיליאד אינה מתחייבת להפעיל את האתר, כולו או חלקו, לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים מן האתר או לשנותם לפי שיקול דעתה, ובכלל זה לשנות את תנאי השימוש האלה, בכל עת וללא כל הודעה מראש. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם ממצה בינך לבין גיליאד בנוגע לאתר. בתי המשפט בתל אביב, ישראל, יהיו בעלי סמכות השיפוט הבלעדית ליישוב כל חילוקי דעות או תביעות הנובעים מאתר זה או תנאי שימוש אלה.

 

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.